• अभ्यास 1

  इओनियन, लिडियन और मिक्सोलिडियन पढ़ें।

 • अभ्यास 2

  इओनियन, लिडियन और मिक्सोलिडियन लिखें।

 • अभ्यास 3

  डोरियन, फ्रीजियन और एओलियन पढ़ें।

 • अभ्यास 4

  डोरियन, फ्रीजियन और एओलियन लिखें।

 • अभ्यास 5

  सारे चर्च मोड पढ़ें।

 • अभ्यास 6

  सारे चर्च मोड पढ़ें।