Bài tập âm nhạc

Nốt nhạc

Cải thiện khả năng đọc, viết và chơi nốt. Bắt đầu nào.

Nốt nhạc

Quãng

Cải thiện khả năng nhận biết, viết và chơi quãng âm. Bắt đầu nào.

Quãng

Hợp âm

Cải thiện khả năng nhận biết, viết và chơi hợp âm. Bắt đầu nào.

Hợp âm

Âm giai

Cải thiện khả năng nhận biết, viết và chơi âm giai. Bắt đầu nào.

Âm giai

Hoá biểu

Cải thiện khả năng nhận biết và viết hoá biểu của bài hát. Bắt đầu nào.

Hoá biểu

Bạn bè

Xem quá trình/kết qủa của bạn bè. Bạn bè.

Bạn bè