Какво представлява квинтовият кръг?

Квинтовият кръг е визуализация на всички мажорни и минорни тоналности. Мажорните тоналности са във външния кръг, а относителните им минорни тоналности са във вътрешния кръг. Всeки знак от квинтовия кръг може да представлява или акорд, или нота.

Арматурните знаци за всяка тоналност са разположени от външната страна на кръга. Мажорните тоналности и относителните минорни тоналности имат една и съща арматура. Например, и двете тоналности - фа мажор и ре минор - имат по един бемол в своята арматура.

Квинтовият кръг Ви помага да разберете визуално връзката между тоновете и акордите. Можете да използвате квинтовия кръг, за следните цели:

  • Запомняне на арматурните знаци. В горната част на кръга е показана тоналността до мажор, в която няма бемоли или диези. За всяка стъпка по посока на часовниковата стрелка към арматурата се добавя един диез (). За всяка стъпка обратно на часовниковата стрелка към ключовата сигнатура се добавя един бемол ().
  • Композиране на музика. Идеята за песен може да започне с няколко акорда, които звучат добре заедно. Трите мажорни акорда и трите минорни акорда в рамките на всяка четвърт от кръга принадлежат към една и съща тоналност и следователно звучат добре заедно.
  • Транспониране на акорди. Акордите на песента могат да се поставят върху кръга от квинти и впоследствие да се транспонират, като се премества моделът на акордите около кръга. Например, поставете акордите до мажор (C), фа мажор (F) и сол мажор (G) върху кръга от квинти. До мажор е в центъра, фа мажор е една стъпка обратно на посокатa на часовниковата стрелка, а сол мажор е една стъпка по посока на часовниковата стрелка. Транспонирани в ла мажор, акордите са ла мажор (A), ре мажор (D) и ми мажор (E).

Вървейки по посока на часовниковата стрелка по кръга на квинтата, между всяка тоналност има възходяща чиста квинта. В посока, обратна на часовниковата стрелка, между всяка тоналност има низходяща чиста квнта. Ако започнете от която и да е тоналност ,и се изкачите с една чиста квинта 12 пъти, ще стигнете до същата тоналност.

Използване на интерактивния квинтов кръг

Можете да промените нотния ключ, като кликнете върху бутона "Ключ". Кликнете върху "Скриване на арматурните знаци", за да скриете всички арматурни знаци. Кликнете върху "Запази като PDF", за да запазите квинтовия кръг като PDF файл за разпечатване. Избраната от вас версия на квинтовия кръг ще бъде запазена в PDF файла.

Кликнете върху който и да е знак от квинтовия кръг, за да видите акордите на тоналността. Всеки акорд е отбелязан с римска цифра, която представлява степента на акорда в скалата. По-конкретно, главна римска цифра означава мажорно звучене на акорда, малка римска цифра - минорно звучене на акорда, а малко кръгче след римската цифра - умалено звучене на акорда.

Таблицата под квинтовия кръг показва акордите на избраната тоналност и името на всяка степен на скалата. Кликнете върху всеки акорд в таблицата, за да го изсвирите. Над таблицата с акорди е изписано името на тоналността, паралелната тоналност и едноименната тоналност.