Vòng quãng năm là gì?

Vòng quãng năm là một cách thể hiện trực quan tất cả các âm điệu trưởng và âm điệu thứ. Các âm điệu trưởng được sắp xếp ở vòng ngoài cùng và các âm điệu thứ có liên quan của chúng được sắp xếp ở vòng trong cùng. Mỗi chữ cái trên vòng quãng năm này cũng đại diện cho một hợp âm hay một nốt nhạc./p>

Các hóa biểu cho từng âm điệu được xếp bên ngoài của vòng quãng năm. Mỗi âm điệu trưởng và âm điệu thứ có liên quan với nó có cùng một hóa biểu. Ví dụ: Âm điệu F (Fa) trưởng và âm điệu D (Rê) thứ đều có một dấu giáng (b) trong hóa biểu của chúng.

Thông qua hình ảnh trực quan, vòng quãng năm cho phép bạn hiểu được mối quan hệ giữa các âm điệu và các hợp âm. Bạn có thể sử dụng vòng quãng năm để:

  • Ghi nhớ các hóa biểu. Trên đỉnh của vòng quãng năm, âm điệu C (Đô) trưởng được thể hiện với hóa biểu không có dấu thăng hay giáng nào cả. Từ đó, cứ mỗi bước tiến theo chiều kim đồng hồ, một dấu thăng () được thêm vào hóa biểu tương ứng. Và từ đó, cứ mỗi bước lùi ngược chiều kim đồng hồ, một dấu giáng () được thêm vào hóa biểu tương ứng.
  • Sáng tác nhạc. Ý tưởng của một bài hát có thể bắt đầu từ một vài hợp âm nghe hay và xứng khớp với nhau. Ba hợp âm trưởng và ba hợp âm thứ trong phạm vi của bất cứ một góc tư nào của vòng quãng năm đều thuộc về cùng một điệu tính, vì thế chúng xứng khớp với nhau.
  • Chuyển đổi hợp âm. Các hợp âm sử dụng trong một bài hát có thể được đưa vào vòng quãng năm để chuyển đổi bằng cách di chuyển mô hình các hợp âm sử dụng trong bài hát ấy quanh vòng quãng năm. Ví dụ, khi đưa các hợp âm C (Đô), F (Fa), và G (Sol) vào vòng quãng năm, C (Đô) nằm ở trung tâm, cách nó một bước lùi ngược chiều kim đồng hồ là F (Fa) và cách nó một bước tiến theo chiều kim đồng hồ là G (Sol). Nếu chuyển mô hình các hợp âm ấy sang A (La) trưởng, các hợp âm được chuyển đổi sẽ là A (La), D (Rê) và E (Mi).

Di chuyển từng bước theo chiều kim đồng hồ ở vòng quãng năm, mỗi âm điệu tăng cao dần đúng một quãng năm. Di chuyển từng bước ngược chiều kim đồng hồ, mỗi âm điệu hạ thấp dần đúng một quãng năm. Nếu bạn bắt đầu từ bất cứ một âm điệu nào về tăng cao dần từng bước đúng một quãng năm 12 lần, bạn sẽ trở về đúng âm điệu ấy.

Sử dụng công cụ vòng quãng năm tương tác

Bạn có thể thay đổi khóa nhạc bằng cách nhấp chuột vào nút "Khóa nhạc". Nhấp vào "Giấu các hóa biểu" để giấy tất cả các hóa biểu. Nhấp vào "Lưu dưới dạng tệp tin PDF" để lưu vòng quãng năm dưới dạng tệp tin PDF có thể in được. Phiên bản vòng quãng năm mà bạn chọn sẽ được lưu vào tệp tin PDF file./p>

Nhấp chuột vào bất cứ âm điệu nào trên vòng quãng năm để xác định các hợp âm của âm điệu ấy. Mỗi hợp âm đều được đánh dấu bằng một chữ số La Mã đại diện cho bậc thang âm của hợp âm ấy. Cụ thể hơn, mỗi hợp âm trưởng được đánh dấu bằng một chữ số La Mã viết hoa trong khi mỗi hợp âm thứ được đánh dấu bằng một chữ số La Mã viết thường, và vòng tròn nho nhỏ sau một chữ số cho biết đó là một hợp âm giảm.

Bảng bên dưới vòng quãng năm này thể hiện các hợp âm của một âm giai được chọn và tên của từng bậc thang âm. Nhấp chuột vào bất cứ hợp âm nào trong bảng để chơi hợp âm ấy. Bên trên bảng hợp âm ấy là tên của âm giai, âm giai tương đối/tương ứng và âm giai song song/đồng nguyên.