Музикалните термини се използват в нотацията, за да насочат изпълнителите как да интерпретират дадено музикално произведение. Повечето музикални термини са на италиански език, тъй като през 17-ти век италианските композитори първи въвеждат използването на специална музикална терминология.

1. Темпо

Списък на маркировките на темпото. Посоченият брой удари в минута (BPM) е само общо ръководство. В съвременната музика знакът метроном, показващ броя на BPM (като ♩= 120), може да допълни или замени маркировката на темпото.

Термин Значение BPM
adagietto доста бавно, малко по-бързо от адажио 72-76
adagio бавно 66-76
allegretto умерено бързо, малко по-бавно от алегро 112-120
allegrissimo много бързо, по-бързо от алегро 172-176
allegro бързо 120-168
allegro moderato умерено бързо, малко по-бавно от алегро 116-120
andante ходом, темпо на ходене 76-108
andante moderato умерено темпо на ходене, по-бързо от andante 92-112
andantino умерено темпо, малко по-бързо от andante 80-108
grave много бавно 25-45
larghetto доста бавно и широко, малко по-бързо от ларгото 60-66
larghissimo изключително бавно, по-бавно от ларгото 25 и по-малко
largo много бавно и широко 40-60
lento бавно 45-60
moderato умерено 108-120
prestissimo изключително бързо, по-бързо от presto 200 и повече
presto много бързо 168-200
vivace бързо и оживено 140-176
vivacissimo много бързо и оживено, по-бързо от vivace 172-176

Промяна на темпото

Списък на промените в темпото. Думите за постепенни промени могат да бъдат удължени с тирета, за да уточнят продължителността на промяната, например "rit.  _  _  _".

Термин Съкращение Значение
a piacere по желание, темпото може да бъде определено от изпълнителя
a tempo възобновете предишното темпо
rallentando rall. постепенно по-бавно
ritardando rit., ritard. постепенно по-бавно
ritenuto riten. веднага по-бавно
rubato в свободно темпо, без постоянен ритъм
stringendo постепенно по-бързо, буквално "стегнато"
accelerando accel. постепенно по-бързо

2. Динамика

Списък на знаците за динамика. Те показват относителната промяна в силата на звука и не се отнасят до конкретни нива на звука. За разлика от другите италиански термини, знаците за динамика обикновено се изписват под нотното петолиние или се центрират между две петолиния, когато те са свързани с аколада.

Термин Знак Значение
pianississimo ppp възможно най-тихо
pianissimo pp много тихо
piano p тихо
mezzo piano mp умерено тихо
mezzo forte mf умерено силно
forte f силно
fortissimo ff много силно
fortississimo fff възможно най-силно

Знаци за промяна в динамиката

Списък на знаците за динамични промени. Клиновидните знаци (Crescendo Diminuendo) се използват за динамични промени само за няколко такта, докато cresc. и dim. се използват за промени за по-дълъг период. Упътванията на думи могат да бъдат удължени с тирета, за да се посочи продължителността на промяната.

Термин Знак Значение
crescendo cresc. или Crescendo постепенно усилване
diminuendo dim. или Diminuendo постепенно затихване
fortepiano fp силно, след това веднага тихо
sforzando, forzando, szforzato sfz, sf или fz внезапен акцент (приложено към нота или акорд)
rinforzando rfz или rf усилване (прилага се към нота, акорд или фраза)

3. Техника на свирене

Списък на често срещаните термини за техники на свирене. Тези обозначения дават насоки на изпълнителя да използва определена техника на свирене, за да произведе желания звук.

Термин Съкращение Значение
arpeggio arp. ноти от акорд, изсвирени последователно, а не едновременно
glissando gliss. плавно приплъзване от един тон в друг
legato свързано, съединявайки тоновете
mano destra m.d. дясна ръка
mano sinistra m.s. лява ръка/td>
con sordino със сурдина (при пиано: без педала за задържане)
senza sordino без сурдина (при пиано: с педал за задържане)
pizzicato pizz. дърпане на струните
portamento port. меко приплъзване от един тон в друг
tutti тути, целият ансамбъл свири
staccato stacc. съкратени и разделено изсвирени ноти
staccatissimo staccatiss. съкратени и рязко разделено изсвирени ноти
vibrato бързо повтаряща се минимална промяна във височината на даден тон

4. Настроение

Списък на често срещаните термини за настроение. Тези термини помагат на изпълнителя да улови и предаде настроението на дадено произведение чрез вариации в темпото, динамиката и артикулацията.

Термин Значение
agitato развълнуван
animato анимиран, оживен
cantabile напевно, певчески
con amore с любов, любовно
con brio с блясък
con fuoco пламенно, с жар
con moto с движение, раздвижено
dolce нежно, сладко
doloroso скръбно, печалн
energico енергично
espressivo изразително
grazioso грациозно
leggiero леко, подвижно
maestoso тържествено, величествено
marcato ясно, акцентирано
risoluto решително, твърдо
scherzando шеговито
sostenuto сдържано
tenuto издържан
tranquillo спокойно

5. Повторения

Списък на термините за означаване на повторения. Указанията се използват като навигационни маркери, за да инструктират изпълнителя да повтори определен раздел от произведението.

Термин Знак Значение
Fine край на произведението
Coda Coda заключителен пасаж на произведението
Segno Segno началото или краят на повторение
Da Capo D.C. повторете от началото
Da Capo al Fine D.C. al Fine повторете от началото на знака Fine
Da Capo al Coda D.C. al Coda повторете от началото до знака Coda (понякога заменен от To Coda), след това преминете към заключителния пасаж Coda
Da Capo al Segno D.C. al Segno повторете от началото до знака Segno
Dal Segno D.S. повторете от знака Segno
Dal Segno al Fine D.S. al Fine повторете от знака Segno до знака Fine
Dal Segno al Coda D.S. al Coda повторете от знака Segno до знака Coda (понякога заменен от To Coda), след това преминете към заключителния пасаж Coda

6. Списък на общите термини

Списък на общите термини. Тези термини обикновено се използват в съчетание с други термини allegro molto (много бързо) и con amore (с любов).

Термин Значение
ad libitum по желание (често по отношение на темпото и стила)
assai много
con с (със)
ma но, обаче
ma non tanto но не толкова много
ma non troppo но не твърде много
meno по-малко
molto много
non не
più повече
poco малко
poco a poco малко по малко
senza без
simile по подобен начин
subito внезапно, бързо