Giấy chép nhạc (được biết đến như bản thảotờ nhạc bướm). Giấy chép nhạc được thiết kế dưới dạng PDF để phù hợp in ấn trên giấy A4. Sử dụng Musescore để tạo giấy chép nhạc cho các nhạc cụ không được liệt kê dưới đây.

1. Tiêu chuẩn

Khuông nhạc 8
Khuông nhạc 12

2. Piano

3. Guitar

4. Guitar bass

5. Nhạc cụ gõ

5. Choir

  • SATB (soprano, alto, tenor, bass)
  • SATB và piano
  • SSAA (soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2)
  • TTBB (tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2)
  • SSA (soprano 1, soprano 2, alto)
  • SAB (soprano, alto, bass)
  • STB (soprano, tenor, bass)