Giấy chép nhạc (được biết đến như bản thảotờ nhạc bướm). Giấy chép nhạc được thiết kế dưới dạng PDF để phù hợp in ấn trên giấy A4 và giấy viết thư. Sử dụng Musescore để tạo giấy chép nhạc cho các nhạc cụ không được liệt kê dưới đây.

1. Tiêu chuẩn

Khuông nhạc 12
Khuông nhạc 8

2. Piano

3. Guitar

4. Bass

5. Choir