Các nốt tròn, nốt trắng và nốt đen

 

 

 

 

 

Ôn tập: Các nốt có dấu nối và dấu chấm dôi