Danh sách các hợp âm trong từ điển âm nhạc này. Hãy nhấn vào một chữ bên dưới để xem các hợp âm bắt đầu từ nốt gốc ấy. Hãy nhấp vào một hợp âm cụ thể để xem trang từ điển tương ứng dành cho hợp âm ấy. Bạn cũng có thể trực tiếp tra cứu các hợp âm trong từ điển này ở đây.