Musicca miễn phí sử dụng, không quảng cáo, và không thu thập thông tin cá nhân cho mục đích marketing. Bạn có thể tạo tài khoản một cách an toàn và trải nghiệm tính năng của Musicca tại nhà hoặc tại trường học. Chính sách riêng tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập từ email và việc đăng ký người dùng những thông tin sau đây: tên, địa chỉ email, tuổi, mật mã tài khoản, và quốc gia. Thông tin về tuổi tác và quốc gia sinh sống cho phép chúng tôi đạt được sự đồng thuận từ gia đình của mỗi người dùng.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật một cách an toàn, tránh hoàn toàn việc chia sẻ với bên thứ ba, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ ở Đan Mạch. Trong đó, mật mã của bạn sẽ được lưu dưới dạng bảo mật.

Khi sử dụng các bài tập, quá trình/ kết quả của bạn sẽ được lưu lại để đảm bảo rằng bạn sẽ không phải bắt đầu lại mỗi khi đăng nhập. Nếu bạn chia sẻ quá trình/ kết quả của mình với người khác, tên và quá trình của bạn sẽ chỉ được hiển thị với những người đó. Đặc biệt, bạn có thể dừng việc chia sẻ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi bạn xoá tài khoản. Để xoá tài khoản hoặc yêu cầu bản sao thông tin lưu trữ, hãy gửi email cho chúng tôi.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu cá nhân

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

  • để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tạo tài khoản người dùng
  • để có thể trả lời câu hỏi của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi
  • để lưu trữ tiến trình của bạn trong các bài tập, nếu bạn có tài khoản.

Nếu không xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ của mình và trả lời câu hỏi của bạn.

2. Cookies

Chúng tôi không sử dụng cookies cho mục đích marketing. Chúng tôi sử dụng cookies của bên thứ nhất để:

  • lưu trữ thông tin đăng nhập
  • lưu trữ ngôn ngữ yêu thích
  • nhận dạng đăng nhập
  • nghiên cứu việc sử dụng Musicca.

Cookies của bên thứ ba được sử dụng khi người dùng đăng nhập bằng Facebook hoặc Google.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt để vô hiệu hoá cookies. Cần lưu ý rằng, nếu bạn vô hiệu hoá cookies, những tính năng kể trên sẽ không hoạt động.

3. Quyền riêng tư của trẻ em

Mục 1 mô tả thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng như thế nào. Thông tin của trẻ em được lưu trữ an toàn, và không được phép sử dụng cho mục đích thương mại.

Trong quá trình đăng ký, người dùng được yêu cầu cung cấp tuổi tác và quốc gia sinh sống để đảm bảo rằng người dùng có năng lực để đưa ra sự đồng thuận. Trong trường hợp yêu cầu sự đồng thuận của gia đình, người dùng phải nhập địa chỉ email của cha mẹ, và cha mẹ sẽ nhận được email thông báo về việc đăng ký của con.

Cha mẹ có quyền tuyệt đối trong việc xem xét và xoá bỏ thông tin cá nhân về con của họ. Nếu bạn có ý định xoá tài khoản của con bạn trên Musicca, hãy liên lạc với tôi để yêu cầu xoá tài khoản và các thông tin liên quan.

4. Cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách riêng tư một cách liên tục. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn khi có bất cứ thay đổi nào, bằng cách gửi tin nhắn trên website trong vòng bảy ngày từ khi có sự thay đổi. Các thay đổi về chính sách riêng tư sẽ có hiệu lực ngay khi được thông báo.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến chính sách riêng tư, hãy gửi email cho tôi theo địa chỉ dưới đây.

Lasse Grubbe
Edvard Storms Vej 3, 2. tv
2450 Copenhagen SV
Đan Mạch