Danh sách các âm giai trong từ điển âm nhạc này. Hãy nhấp vào một từ bên dưới để xem các âm giai bắt đầu từ nốt gốc ấy. Nhấp vào một âm giai cụ thể để xem trang từ điển tương ứng dành cho âm giai ấy. Bạn cũng có thể tra cứu trực tiếp các âm giai trong từ điển này ở đây.