• Bài tập 1

  Viết quãng 8 cùng dấu hoá.

 • Bài tập 2

  Đọc quãng 7 trưởng và thứ.

 • Bài tập 3

  Đọc quãng 7 trưởng và thứ cùng dấu hoá.

 • Bài tập 4

  Viết quãng 7 trưởng và thứ cùng dấu hoá.

 • Bài tập 5

  Đọc quãng 6 trưởng và thứ.

 • Bài tập 6

  Đọc quãng 6 trưởng và thứ cùng dấu hoá. 

 • Bài tập 7

  Viết quãng 6 trưởng và thứ cùng dấu hoá.