• Bài tập 1

  Viết quãng 5 và quãng 8.

 • Bài tập 2

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 8.

 • Bài tập 3

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 8 cùng dấu hoá.

 • Bài tập 4

  Viết quãng đồng âm tới quãng 8 cùng dấu hoá.

 • Bài tập 5

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 8 theo khoá bass.

 • Bài tập 6

  Viết quãng đồng âm tới quãng 8 trong khoá bass.