• Bài tập 1

  Quãng 2 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 2

  Quãng 2 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 3

  Quãng 3 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 4

  Quãng 3 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 5

  Quãng 3 trưởng và thứ, hòa âm.

 • Bài tập 6

  Quãng 2 và quãng 3, lên.

 • Bài tập 7

  Quãng 2 và quãng 3, hỗn hợp.

 • Bài tập 8

  Quãng 2, quãng 3 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 9

  Quãng 2, quãng 3 trưởng và thứ, mixed.