• Bài tập 1

  Quãng 6 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 2

  Quãng 6 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 3

  Quãng 6 trưởng và thứ, hoà âm.

 • Bài tập 4

  Quãng 7 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 5

  Quãng 7 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 6

  Quãng 7 trưởng và thứ, hoà âm.

 • Bài tập 7

  Quãng 6 và quãng 7, lên.

 • Bài tập 8

  Quãng 6 và quãng 7, mixed.

 • Bài tập 9

  Quãng 6, quãng 7 trưởng và thứ, mixed.