• Bài tập 1

  Quãng 3 và quãng 5, lên và hoà âm.

 • Bài tập 2

  Quãng 4 và quãng 6, hoà âm và lên.

 • Bài tập 3

  Quãng 2 và quãng 7, lên và hoà âm.

 • Bài tập 4

  Quãng đồng âm tới quãng 8, lên. 

 • Bài tập 5

  Quãng đồng âm tới quãng 8, xuống.

 • Bài tập 6

  Quãng đồng âm tới quãng 8, hoà âm.

 • Bài tập 7

  Quãng đồng âm tới quãng 8 ở âm vực thấp, lên.

 • Bài tập 8

  Quãng đồng âm tới quãng 8 ở âm vực thấp, xuống.

 • Bài tập 9

  Quãng đồng âm tới quãng 8 ở âm vực thấp, hoà âm.