• Bài tập 1

  Quãng 9 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 2

  Quãng 9 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 3

  Quãng 9 trưởng và thứ, hoà âm.

 • Bài tập 4

  Quãng 10 trưởng và thứ, lên.

 • Bài tập 5

  Quãng 10 trưởng và thứ, xuống.

 • Bài tập 6

  Quãng 10 trưởng và thứ, hoà âm.

 • Bài tập 7

  Quãng 9 và quãng 10, lên.

 • Bài tập 8

  Quãng 9 và quãng 10, xuống.

 • Bài tập 9

  Quãng 9 và quãng 10, hoà âm.