• Bài tập 1

  Đọc các điệu trưởng cùng 2 dấu giáng.

 • Bài tập 2

  Đọc các điệu thứ tương ứng.

 • Bài tập 3

  Đọc các điệu trưởng cùng 3 dấu giáng.

 • Bài tập 4

  Đọc các điệu thứ tương ứng.

 • Bài tập 5

  Đọc các điệu trưởng trong khoá bass.

 • Bài tập 6

  Đọc các điệu trưởng cùng nhiều lựa chọn trả lời.