• Bài tập 1

  Đọc các điệu trưởng cùng dấu thăng.

 • Bài tập 2

  Đọc các điệu trưởng cùng dấu giáng.

 • Bài tập 3

  Đọc tất cả các điệu trưởng. 

 • Bài tập 4

  Đọc các điệu trưởng trong khoá bass.

 • Bài tập 5

  Đọc các điệu thứ tương ứng.

 • Bài tập 6

  Đọc các điệu trưởng tương ứng.