• Bài tập 1

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 5.

 • Bài tập 2

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 5 với dấu hoá.

 • Bài tập 3

  Viết quãng đồng âm tới quãng 5.

 • Bài tập 4

  Đọc quãng 6 tới quãng 8.

 • Bài tập 5

  Đọc quãng đồng âm tới quãng 8.

 • Bài tập 6

  Viết quãng đồng âm tới quãng 8.