Italienska används ofta som musikspråk i noter för att visa hur musiker ska spela ett musikstycke. Med sin start hos 1600-talets italienska kompositörer spred sig terminologin och används idag i hela världen.

1. Tempo

Lista över tempobeteckningar. Det angivna talet till höger som visar antal slag i takten (BPM) är ett generellt riktmärke. I modern musik kan ett metronomtal – som visar BPM-talet (exempelvis ♩= 120) – komplettera eller ersätta tempobeteckningen.

Term Betydelse BPM
adagietto ganska långsamt, något snabbare än adagio 72-76
adagio långsamt 66-76
allegretto ganska snabbt, något långsammare än allegro 112-120
allegrissimo mycket snabbt, snabbare än allegro 172-176
allegro snabbt 120-168
allegro moderato måttligt snabbt, något långsammare än allegro 116-120
andante lugnt gående, gångtakt 76-108
andante moderato måttlig gångtakt, snabbare än andante 92-112
andantino gångtakt, något snabbare än andante 80-108
grave mycket långsamt 25-45
larghetto ganska långsamt och brett, något snabbare än largo 60-66
larghissimo oerhört långsamt, långsammare än largo 25 och lägre
largo mycket långsamt och brett 40-60
lento långsamt 45-60
moderato måttligt snabbt 108-120
prestissimo oerhört snabbt, snabbare än prestoextremely fast, faster than presto 200 och högre
presto mycket snabbt 168-200
vivace snabbt och livligt 140-176
vivacissimo mycket snabbt och livligt, snabbare än vivace 172-176

Tempoförändringar

Lista över tempoförändringar. Ord för gradvis förändring kan förlängas med streck för att visa hur lång tid förändringen tar, till exempel "rit. _ _ _".

Term Förkortning Betydelse
a piacere efter behag, tempot bestämt av den som framför
a tempo åter i föregående tempo
rallentando rall. gradvis långsammare
ritardando rit., ritard. gradvis långsammare
ritenuto riten. omedelbart långsammare
rubato i fritt tempo, ingen stadig puls
stringendo gradvis snabbare, bokstavligen "åtdragande"
accelerando accel. gradvis snabbare

2. Dynamik

Lista över dynamikbeteckningar. Beteckningarna visar den relativa skillnaden i ljudstyrka, och alltså inte en specifik volymnivå. I motsats till andra italienska beteckningar är dynamikbeteckningar skrivna under notsystemet, eller mellan pianots två notsystem.

Term Symbol Betydelse
pianississimo ppp så svagt som möjligt
pianissimo pp mycket svagt
piano p svagt
mezzo piano mp måttligt svagt
mezzo forte mf måttligt starkt
forte f starkt
fortissimo ff mycket starkt
fortississimo fff så starkt som möjligte

Dynamikförändringar

Lista över dynamikförändringar. De tallbarr-liknande pilarna (Crescendo Diminuendo) används för dynamikförändringar över en eller ett par takter, medan cresc. och dim. används under längre perioder. Anvisningar i ord kan kompletteras med streck för att visa hur lång tid förändringen tar.

Term Symbol Betydelse
crescendo cresc. eller Crescendo gradvis starkare
diminuendo dim. eller Diminuendo gradvis svagare
fortepiano fp först starkt, därefter omedelbart svagt
sforzando, forzando, szforzato sfz, sf eller fz plötsligt mycket betonad (tillämpas på enskilda toner och ackord)
rinforzando rfz eller rf förstärkt, med tillförd energi (tillämpas på enskilda toner och ackord)

3. Tekniker

Lista över vanliga speltekniker. Termerna anger att den som spelar ska tillämpa en viss spelteknik för att åstadkomma rätt ljud eller klang.

Term Förkortning Betydelse
arpeggio arp. spela ackordtoner brutet (i följd) istället för samtidigt
glissando gliss. glida fortlöpande från en tonhöjd till en annan, under hela tonens längd
legato tonerna spelas utan (eller med väldigt litet) mellan rum
mano destra m.d. höger hand
mano sinistra m.s. vänster hand
con sordino med sordin, eller (för piano) utan sustainpedal
senza sordino utan sordin, eller (för piano) med sustainpedalen nedtryckt
pizzicato pizz. spela på en sträng med fingret istället för med en stråke
portamento port. glida mjukt från en tonhöjd till en annan
tutti hela ensemblen spelar
staccato stacc. korta och tydligt separerade toner
staccatissimo staccatiss. korta och mycket tydligt separerade toner
vibrato spela varje ton med små regelbundna förändringar upp och ned i tonhöjd

4. Karaktärsbeteckningar

Lista över vanliga termer för karaktär i musik. Termerna hjälper den som spelar att fånga känslan i ett stycke genom variationer i tempo, dynamik och artikulation.

Term Betydelse
agitato agiterat
animato livfullt
cantabile sångbart
con amore kärleksfullt
con brio besjälat, med styrka
con fuoco eldigt
con moto med rörelse, med motor
dolce ljuvt
doloroso smärtsamt
energico med energi
espressivo med uttryck
grazioso elegant
leggiero lätt, flinkt
maestoso majestätiskt
marcato markerat, accentuerat
risoluto bestämt, starkt
scherzando lekfullt, skämtsamt
sostenuto sammanbundet, tillbakahållet, återhållet
tenuto uthållet, sammanbundet
tranquillo lugnt, stilla

5. Repriser

Lista över reprisanvisningar. Anvisningarna används som riktmärken för att visa den som spelar att en del ska spelas igen.

Term Symbol Betydelse
Fine styckets slut
Coda Coda den avslutande delen av ett stycke
Segno Segno bokstavligen “tecknet”, slutet eller början på en upprepning
Da Capo D.C. upprepa från början
Da Capo al Fine D.C. al Fine upprepa från början till orde Fine
Da Capo al Coda D.C. al Coda upprepa från början fram till tecknet Coda (ibland ersatt av texten To Coda), hoppa därefter fram till den avslutande Coda-passagen
Da Capo al Segno D.C. al Segno upprepa från början fram till tecknet Segno
Dal Segno D.S. upprepa från tecknet Segno
Dal Segno al Fine D.S. al Fine upprepa från tecknet Segno fram till ordet Fine
Dal Segno al Coda D.S. al Coda upprepa från tecknet Segno fram till tecknet Coda (ibland ersatt av texten To Coda), hoppa därefter fram till den avslutande Coda-passagen

6. Allmänt

Lista över allmänna termer. Termerna används vanligtvis tillsammans med andra termet, exempelvis allegro molto (mycket snabbt) eller con amore (med kärlek).

Term Betydelse
ad libitum efter behag (ofta gällande tempo och stil)
assai synnerligen
con med
ma men
ma non tanto men inte så mycket
ma non troppo men inte för mycket
meno mindre
molto mycket
non inte
più mer
poco lite
poco a poco lite i taget, sakta men säkert
senza utan
simile på samma sätt, på liknande sätt
subito plötsligt, hastigt